ЗА ВЪПРОСИ И ПОРЪЧКИ
0879 142 112

Меню
Меню

ТАНГРА ТАННАКРА ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА

КОИ СМЕ НИЕ


ТАНГРА ТанНакРа 
ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ и ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА е учредена на 23 март 1997 г. в София, България.

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ и ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ имат за цел да издирват, публикуват и разпространяват научни знания, хипотези, митове и легенди, свързани с историята на българската народност. Книгите от поредица „Българска вечност“ търсят отговор на въпросите за произхода и богатото културно наследство на българите в областта на философското осмисляне на света, държавното управление, социалното устройство, военното изкуство, писмеността, езиковата култура, строителството, астрономията и религията, за тяхното влияние и принос в световната култура. Нашият стремеж е да дадем човешко и историческо самочувствие на децата на българския род, разпръснати като пясък по света от превратностите на историята. Българите могат да имат много по-значимо присъствие в съвременния интегриращ се свят. The TANGRA TaNakRa All Bulgarian Foundation and the Centre for Research on the History of Bulgarians have the aim of seeking, publishing and disseminating scientific knowledge, hypotheses, myths and legends connected with the history of the Bulgarian people. The books from the Bulgarian Eternity series are seeking answers to questions concerning the origin and the rich cultural heritage of the Bulgarians in the sphere of the philosophical insight about the world, state systems, social structure, military art, literature, linguistic culture, construction, astronomy and religion, as well as their influence and contribution to world culture. Our aspiration is to impart human and historical self-confidence to the children of Bulgaria, scattered like sand by the vicissitudes of history. Bulgarians can have a much more tangible presence in the integrating world of today.

ЦЕ­­ЛИ:

Пър­­­во - да се въз­­­ро­­­ди ис­­­ти­­­на­­­та за ис­­­то­­­ри­­­чес­­­ко­­­то мяс­­­то и зна­­­че­­­ние на бъл­­­га­­­ри­­­те в све­­­тов­­­на­­­та ци­­­ви­­­ли­­­за­­­ция и кул­­­ту­­­ра.
Вто­­­ро - да се ин­­­фор­­­ми­­­ра све­­­тов­­­на­­­та об­­­щес­­­т­­­ве­­­ност за мяс­­­то­­­то, ро­­­ля­­­та и зна­­­че­­­ни­­­е­­­то на ци­­­ви­­­ли­­­за­­­ци­­­я­­­та 
на древ­­­ни­­­те бъл­­­га­­­ри.
Тре­­­то - да бъ­­­де до­­­пи­­­са­­­на и по­­­ка­­­за­­­на на све­­­та Па­­­и­­­си­­­е­­­ва­­­та ис­­­то­­­рия.

ТАН­­­Г­­­РА ­­­­–­ име­­­то на фон­­­да­­­ци­­­я­­­та е по­­­пу­­­ляр­­­но зву­­­че­­­не на име­­­то на бо­­­га на древ­­­ни­­­те бъл­­­га­­­ри, ко­­­е­­­то, спо­­­ред на­­­уч­­­ни изслед­­­ва­­­ния, оз­­­на­­­ча­­­ва фи­­­ло­­­соф­­­с­­­ко три­­­е­­­дин­­­с­­­т­­­во от по­­­ня­­­ти­­­я­­­та ТАН (все­­­ле­­­на), НАК (чо­­­век), РА (бог). Из­­­ра­­­зява ед­­­но от най-ран­­­ни­­­те схва­­­ща­­­ния за един­­­с­­­т­­­во­­­то и хар­­­мо­­­ни­­­я­­­та на све­­­та. Пис­­­ме­­­ните све­­­де­­­ния за то­­­ва да­­­ти­­­рат от първото хилядолетие преди Христа. ТАН­­­ГРА е ед­­­но от най-древ­­­ни­­­те ре­­­ли­­­ги­­­оз­­­ни и кул­­­тур­­­ни по­­­ня­­­тия в ис­­­то­­­ри­­­я­­­та на чо­­­ве­­­чес­­­т­­­во­­­то.

     Пра­­­ро­­­ди­­­на на древ­­­ни­­­те бъл­­­га­­­ри са до­­­ли­­­ни­­­те на Па­­­мир и Та­­рим­­­с­­­ка­­­та кот­­­ло­­­ви­­­на меж­­­ду Тиеншан (Не­­­бес­­­на пла­­­ни­­­на) и се­­­вер­­­ни­­­те скло­­­но­­­ве на Ти­­­бет, от­­­къ­­­де­­­то за­­­поч­­­ва раз­­­сел­­­ва­­­не­­­то им по све­­­та. Фер­­­ди­­­нанд фон Рих­­­т­­­хо­­­фен (1833–­1905) смя­­­та Та­­­рим­­­с­­­ка­­­та кот­­лови­­­на за ог­­­ни­­­ще на пър­­­ва­­­та чо­­­веш­­­ка кул­­­ту­­­ра. В ра­­­йо­­­на на Па­­­мир бъл­­­га­­­ри­­­те съз­­­да­­­ват още през древ­­­ност­­­та две про­­­чу­­­ти дър­­­жа­­­ви – БАЛ­­­ГАР и БАЛ­­­ХА­­­РА. От­­­там се раз­­­на­­­ся свет­­­ли­­­на­­­та на бъл­­­гар­­­с­­­ка­­­та дър­­­жав­­­ност на­­­ши­­­ро­­­ко по све­­­та, до­­­ка­­­за­­­тел­­­с­­­т­­­во за ко­­­е­­­то са съз­­­да­­­де­­­ни­­­те на те­­­ри­­­то­­­ри­­­я­­­та на Ев­­­ро­­­па още три дър­­­жа­­­ви –­ КУБ­­­РА­­­ТО­­­ВА, ВОЛ­­­Ж­­­КА и АС­­­ПА­­­РУ­­­ХО­­­ВА БЪЛ­­­ГА­­­РИЯ.
     Древ­­­ни­­­те бъл­­­га­­­ри са за­­­ве­­­ща­­­ли на све­­­та бо­­­га­­­то кул­­­тур­­­но нас­­­лед­­­с­­­т­­­во в об­­­ласт­­­та на фи­­­ло­­­соф­­­с­­­ко­­­то ос­­­мис­­­ля­­­не на све­­­та, дър­­­жав­­­но­­­то уп­­­рав­­­ле­­­ние, со­­­ци­­­ал­­­но­­­то ус­­­т­­­ройс­­­т­­­во, во­­­ен­­­но­­­то из­­­кус­­­т­­­во, пис­­­ме­­­ност­­­та, ези­­­ко­­­ва­­­та кул­­­ту­­­ра, стро­­­и­­­тел­­­с­­­т­­­во­­­то, ас­­­т­­­ро­­­но­­­ми­­­я­­­та и ма­­­те­­­ма­­­ти­­­ка­­­та. ЮНЕС­­­КО приема ка­­­лен­­­да­­­ра на древ­­­ни­­­те бъл­­­га­­­ри за един от най-точ­­­ните сред всич­­­ки известни на науката ка­­­лен­­­да­­­ри.
     Зна­­­кът на фон­­­да­­­ци­­­я­­­та е т.нар. Кос­­­ми­­­чес­­­ка кос­­­те­­­нур­­­ка – гра­­­фич­­­но изоб­­­ра­­­же­­­ние на фи­­­ло­­­соф­­­с­­­ки­­­те пред­­­с­­­та­­­ви на древ­­­ни­­­те бъл­­­га­­­ри за ус­­­т­­­ройс­­­т­­­во­­­то и дви­­­же­­­ни­­­е­­­то на Все­­­ле­­­на­­­та.
     Праз­­­ник на фон­­­да­­­ци­­­я­­­та е 22 март – тра­­­ди­­­ци­­­он­­­ен празник на древ­­­ни­­­те бъл­­­га­­­ри.
     На Бал­­­ка­­­ни­­­те мощ­­­на­­­та бъл­­­гар­­­с­­­ка дър­­­жав­­­ност на­­­че­­­ло с КАН АС­­­ПА­­­РУХ обе­­­ди­­­ня­­­ва и по­­­веж­­­да древ­­­ния тра­­­кийс­­­ки ет­­­нос и сла­­­вян­­­с­­­ки­­­те пле­­­ме­­­на в не­­­от­­­ра­­­зим про­­­бив сре­­­щу нас­­­лед­­­ни­­­ци­­­те на Рим­­­с­­­ка­­­та им­­­пе­­­рия –­ Ви­­­зан­­­тия и Фран­­­к­­­с­­­ко­­­то крал­­­с­­­т­­­во. Въз­­­ник­­­ва тре­­­та­­­та им­­­пе­­­рия в Ев­­­ро­­­па, и то на кръс­­­то­­­пъ­­­тя с Азия и Аф­­­ри­­­ка.
     То­­­ва е днеш­­­на Бъл­­­га­­­рия.
     Сми­­­съ­­­лът на об­­­щи­­­те ни уси­­­лия е да да­­­дем чо­­­веш­­­ко и ис­­­то­­­ри­­­чес­­­ко са­­­мо­­­чув­­­с­­­т­­­вие на де­­­ца­­­та на бъл­­­гар­­­с­­­кия род, раз­­­пръс­­­на­­­ти ка­­­то пя­­­сък по све­­­та от прев­­­рат­­­нос­­­ти­­­те на ис­­­то­­­ри­­­я­­­та. Бъл­­­га­­­ри­­­те мо­­­гат да имат мно­­­го по-зна­­­чи­­­мо при­­­със­­­т­­­вие в съв­­­ре­­­мен­­­ния ин­­­тег­­­ри­­­ращ се свят.

     

     Цен­тъ­рът за из­с­лед­ва­ния на бъл­га­ри­те и ТАН­Г­РА Тан­Нак­Ра ОБ­ЩОБЪЛ­ГАР­С­КА ФОН­ДА­ЦИЯ в сът­руд­ни­чес­т­во с 
Ис­то­ри­чес­кия фа­кул­тет на Со­фийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ и с Ин­с­ти­ту­та за ис­то­рически изследвания при БАН ор­га­ни­зи­ра­ха и про­ве­до­ха след­ни­те на­уч­ни фо­ру­ми: 
     –­ Древ­ни­те бъл­га­ри пре­ди 681 г. (про­из­ход, ис­то­рия и кул­ту­ра). Ис­то­ри­я­та на Вол­ж­ка Бъл­га­рия за студен­ти (ап­рил 1998 г.) и за на­уч­ни ра­бот­ни­ци (де­кем­в­ри 1998 г.);
     –­ За обу­че­ни­е­то по ис­то­рия в но­ви­те ус­ло­вия (фев­ру­а­ри 1999 г.);
     – Про­из­ход, кул­ту­ра и ди­ас­по­ра на древ­ни­те бъл­га­ри до края на VII век (ап­рил 1999 г.);
     – При­но­сът на бъл­га­ри­те в све­тов­на­та ци­ви­ли­за­ция (ок­том­в­ри 2000 г.);
     –­ Ма­дар­с­ки­ят кон­ник и на­ча­ло­то на бъл­гар­с­ка­та дър­жав­ност в Ев­ро­па 165 г. (2003 г.) – съвместно с Археологическия институт с музей към БАН;
     – Бъл­гар­с­ка­та дър­жав­ност в Ев­ро­па пред своя 20-и век (2005 г.) – под патронажа на президента на Република България Георги Първанов;
     – 75 години от основаването на българомохамеданската културно-просветна и благотворителна Дружба „Родина“ на 3 май 1937 г. в гр. Смолян (април 2012 г.);
     – Сердикийският едикт (311 г.): разбирания и реализации на идеята за религиозна търпимост(април 2012 г.) – международна конференция, осъществена съвместно със Столична община, БАН, НАИМ при БАН, Съюз на архитектите в България, ОП „Стара София“ и др.;
     – Булгарика - Ираника (октомври 2012 г.) – международна интердисциплинарна научна конференция. Съвместно с посолството на Ислямска република Иран, СУ „Св. Климент Охридски“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и УниБИТ.

   

ЕКСПЕДИЦИЯ ЕКСПЕДИЦИЯ „БЪЛГАРИТЕ – ПРАРОДИНА“

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ организира провеждането на многоетапна национална експедиция „Българите – Прародина“, както следва:
     - през 2008 г. в Таджикистан, Афганистан и Узбекистан
     - през 2009 г. на полуостров Крим
     - през 2010 г. в Иран
     - през 2012 г. в Пакистан

   

     Целта на интердисциплинарната експедиция е да проверява „на терен“ научни хипотези, развити от наши учени през последните 20–30 години.
     Участниците събират и документират нови археологически артефакти, етнографски и лингвистичен материал, който да служи на изследователите у нас.
     Същевременно са установени контакти с редица най-авторитетни учени от Академията на науките в Таджикистан, с изнесеното отделение на академията в Памир, град Хорог, Археологическия институт на Украйна – филиал в Крим, с Националната библиотека на Иран и Техеранския университет, както и с други ирански научни институции. 
     Работата на експедицията е отразена в четири документални филма, излъчени по БНТ.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва "Бисквитки". Научете повече за нaшите Политика за поверителност и Политика на Бисквитки