ЗА ВЪПРОСИ И ПОРЪЧКИ
0879 53 66 30

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА УЧЕБEН КОМПЛЕКТ ЗА 6-ти КЛАС

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА УЧЕБEН КОМПЛЕКТ ЗА 6-ти КЛАС

Моля, първо изберете разновидност.
10,20 лв. Изчерпан
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност

Българи, да си помагаме...

Учеб­ни­кът. Ор­га­ни­за­ци­я­та на ма­те­ри­а­ла да­ва въз­мож­ност за ин­ди­ви­ду­а­лен под­ход на пре­по­да­ва­те­ля и за раз­ви­тие на твор­чес­ки­те уме­ния на уче­ни­ци­те. Мно­жес­т­во­то раз­но­об­раз­ни пис­ме­ни и ви­зу­ал­ни из­точ­ни­ци до­пъл­ват и обо­га­тя­ват ос­нов­ния текст. Ак­цен­тът вър­ху ис­то­ри­я­та на се­мейс­т­во­то и род­ния край, впи­са­ни в на­ци­о­нал­на­та ис­то­рия, и бъл­гар­с­ки­те ци­ви­ли­за­ци­он­ни при­но­си уп­раж­ня­ват мно­го­пер­с­пек­тив­ност в мис­ле­не­то и оцен­ка­та на съ­би­тия и лич­нос­ти.

Ав­то­ри: Ана Ра­бад­жийс­ка, Ве­сел­ка То­до­ро­ва, Ис­к­ра Ба­е­ва, Пен­ка Сто­я­но­ва, Хрис­то Ма­та­нов;
Гра­фи­чен ди­зайн: Ра­ли­ца Ка­ра­пан­те­ва
Ре­цен­зен­ти: чл.-кор. проф. дин Ге­ор­ги Мар­ков, Ди­а­на Или­е­ва;

Тет­рад­ка­та. До­пъл­ва ме­то­ди­чес­ка­та част на уроци­те за но­ви зна­ния, да­ва раз­но­об­раз­ни въз­мож­нос­ти за ин­ди­ви­ду­ал­на и екип­на ра­бо­та, за про­во­ки­ра­не на въ­об­ра­же­ни­е­то, за раз­ви­ва­не на уме­ния и осъ­щес­т­вя­ва­не на меж­дуп­ред­мет­ни връз­ки.

Ав­тор: Ана Ра­ба­джийс­ка
Гра­фи­чен ди­зайн: Ра­ли­ца Ка­ра­пан­те­ва
Ре­цен­зент: Ди­а­на Или­е­ва

Фор­мат на учебника: 21х28,5 см.
Брой страници: 136
Це­на: 7,20 лв.

Фор­мат на тетрадката: 21х 28,5 см.
Брой страници: 68 стр. + 2 листа цвет­но при­ло­же­ние
Це­на: 3,00 лв.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА УЧЕБEН КОМПЛЕКТ ЗА 6-ти КЛАС

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА УЧЕБEН КОМПЛЕКТ ЗА 6-ти КЛАС

10,20 лв. Изчерпан
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА УЧЕБEН КОМПЛЕКТ ЗА 6-ти КЛАС
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА УЧЕБEН КОМПЛЕКТ ЗА 6-ти КЛАС
Учеб­ни­кът. Ор­га­ни­за­ци­я­та на ма­те­ри­а­ла да­ва въз­мож­ност за ин­ди­ви­ду­а­лен под­ход на пре­по­да­ва­те­ля и за раз­ви­тие на твор­чес­ки­те у
2018-10-01T13:53:31+00:00
10.20 10.20 BGN 1
() 10.20 BGN В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Out Of Stock N/A
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва "Бисквитки". Научете повече за нaшите Политика за поверителност и Политика на Бисквитки